×
  • Handbook of Glycosyltransferases and Related Genes

    Yoshio Hirabayashi Shinichi Ichikawa (auth.) Naoyuki Taniguchi M.D. Ph.D. Koichi Honke M.D. Ph.D. Minoru Fukuda Ph.D. Henrik Clausen Kiyoshi Furukawa Gerald W. Hart Reiji Kannagi Toshisuke Kawasaki Taroh Kinoshita Takashi Muramatsu Masaki Saito Joel H. Shaper Kazuyuki Sugahara Lawrence A. Tabak Dirk H. Van den Eijnden Masaki Yanagishita James W. Dennis Koichi Furukawa Yoshio Hirabayashi Masao Kawakita Koji Kimata Ulf Lindahl Hisashi Narimatsu Harry Schachter Pamela Stanley Akemi Suzuki Shuichi Tsuji Katsuko Yamashita (eds.)

Click on cover to enlarge.
15 - 17Hours to read