×
  • High-Temperature Chemistry of Silicates and Other Oxide Systems / Vysokotemperaturnaya Khimiya Silikatnykh I Drugikh Okisnykh Sistem / Bьicoкotemпepatуphaя Xиmия Cиликathьix И Дpугиx Oкиchьix | Cиctem

    Nikita Aleksandrovich Toropov Valentin Pavlovich Barzakovskii (auth.)

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read