×
  • ناخدا برای نهار بیرون رفته و ملوانان کشتی را در اختیار گرفته اند

    چارلز بوکوفسکی

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read